Cmentarze wojskowe i wojenne

Czym są groby wojenne?

Terytorium Polski  doświadczone było w minionych latach dwiema wojnami.  Historia   pozostawiła  spadek w postaci  mogił  żołnierzy  poległych  w  walkach  o   wolność, znajdujących   się   w   różnych   miejscach,   najczęściej   w   miejscach,   gdzie   toczyły   się   walki.  Tak  powstały  pojedyncze  i  zbiorowe   mogiły  na  polach  w  lasach,  przy  ciągach dróg, a nawet  na  podwórkach.

Podstawowe regulacje o grobach i  cmentarzach   wojennych   zawiera  ustawa  z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (Dz. U. z dnia 30 maja 1933.). Art. 2  tej ustawy definiuje groby wojenne jako "groby  poległych  w  walkach  o  niepodległość i  zjednoczenie  Państwa  Polskiego; groby  osób   wojskowych,  poległych  lub   zmarłych   z  powodu   działań  wojennych,  bez   względu na narodowość;  groby  sióstr  miłosierdzia   i  wszystkich   osób,  które wykonując  zlecone  im  czynności  przy   jakiejkolwiek  formacji  wojskowej,  poległy lub zmarły z  powodu  działań  wojennych;  groby  jeńców  wojennych  i  osób internowanych oraz   groby  uchodźców  z  1915  roku." 

Zgodnie  z  obowiązującym  od  dnia 1 stycznia  1999r.  zmianami  groby  i  cmentarze wojenne pozostają pod opieką  Państwa, a zwierzchni   nadzór  nad nimi sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej z zachowaniem uprawnień  przysługujących związkom  religijnym i innym wyznaniowym osobom  prawnym.

Maria Michalak