Regulaminy cmentarzy komunalnych w Szczecinie

UCHWAŁA NR XXV/606/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów cmentarzy komunalnych, regulaminu Kwatery Zasłużonych,
zasad prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług
pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin Cmentarza Centralnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały, regulamin Cmentarza Zachodniego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz
regulamin cmentarzy komunalnych w Dąbiu, Zdrojach, Płoni i Wielgowie stanowiący załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się regulamin Kwatery Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu
Zachodnim stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się zasady prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia
usług pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie stanowiące załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Mariusz Bagiński

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/606/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Regulamin Cmentarza Centralnego


§ 1. 1. Administratorem Cmentarza Centralnego jest jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin
pn. „Zakład Usług Komunalnych”, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.
2. Biuro administratora cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00,
z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
§ 2. Bramy cmentarza otwarte są:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – od godz. 7:00 do 21:00,
2) w dniu 1 listopada – od godz. 7:00 do godz. 2:00,
3) w dniu 2 listopada – od godz. 7:00 do godz. 21:00,
4) w okresie od 3 listopada do 31 marca – od godz. 7:00 do 18:00.Po wskazanych wyżej godzinach
opuszczenie cmentarza możliwe jest jedynie przez bramę główną.
§ 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym.
§ 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
§ 5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.
§ 6. Podmiot zajmujący się ochroną cmentarza upoważniony jest do kontrolowania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz podmiotów
świadczących usługi i wykonujących roboty na terenie cmentarza.
§ 7. 1. Wszelkie roboty budowlane lub kamieniarskie na terenie cmentarza muszą być
wykonywane zgodnie z zasadami prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich, o których
mowa w załączniku nr 5 do uchwały.
2. Nagrobek lub inna forma zagospodarowania grobu nie może wykraczać poza wymiar
zakupionego miejsca.
3. Ustawianie tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych
elementów małej architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem
cmentarza i na podstawie pisemnej zgody na dokonanie tych czynności.
4. W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub zagospodarowania otoczenia grobu bez
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3, administrator cmentarza ma prawo zlikwidować ww. elementy.
§ 8. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) przebywania poza godzinami otwarcia,
2) niszczenia urządzeń cmentarnych i zieleni,
3) niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
4) wyrzucania odpadów, śmieci poza pojemniki do tego przeznaczone,
5) prowadzenia działalności handlowej bez zezwolenia administratora cmentarza,
6) akwizycji oraz umieszczania i rozkładania materiałów reklamowych,
7) żebractwa,
8) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych oraz psów
asystujących osobom niepełnosprawnym,
9) jazdy na motorowerach oraz przy użyciu sprzętu rekreacyjno-sportowego, z wyjątkiem rowerów,
10) mycia samochodów,
11) tarasowania dróg i przejść na kwaterach grzebalnych.
§ 9. 1. Wjazd na teren cmentarza pojazdami silnikowymi oraz pojazdami typu riksza jest
zabroniony z wyjątkiem pojazdów posiadających przepustkę.
2. Rodzaje przepustek określone zostały w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin.
§ 10. Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz
zastosowanie się do oznakowania przyjętego przez administratora cmentarza.
§ 11. 1. Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 20 lat.
2. Opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 20 lat zwaną dalej „opłatą prolongacyjną”
można uiścić nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania
dotychczasowej opłaty.
3. Uiszczenie opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest podstawą do dysponowania grobem przez
osobę opłacającą.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej miejsce przechodzi do dyspozycji
administratora cmentarza i może zostać użyte do ponownego chowania zwłok, na podstawie ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.).
5. W sytuacji o której mowa w ust. 4, szczątki pochowane w grobie przechodzącym do dyspozycji
administratora cmentarza pozostają pochowane w tym samym miejscu i podlegają przełożeniu poniżej
nowego pochówku, a nagrobek i inne elementy podlegają likwidacji.
6. Wszelkie koszty związane z ponownym wykorzystaniem miejsca, o którym mowa w ust. 4
ponosi osoba zainteresowana dokonaniem pochówku w tym miejscu.
7. W razie braku możliwości dokonania pochówku w opłaconym miejscu, z powodu
konieczności zachowania niezbędnych stref ochronnych istniejącego drzewostanu i innych
nieprzewidzianych zdarzeń, administrator cmentarza zobowiązany jest do wyznaczenia innego miejsca
grzebalnego, w ramach uiszczonej opłaty, o której mowa w ust. 1 bądź opłaty prolongacyjnej.
8. Administrator cmentarza nie ma obowiązku informowania o upływie terminu, na który
uiszczono opłatę.
§ 12. Miejsce pochówku po ekshumacji z grobu ziemnego pozostaje do dyspozycji administratora
cmentarza, a osobie, która opłatę uiściła, na jej pisemny wniosek, zwraca się proporcjonalną część
wniesionej opłaty pomniejszoną o należność za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy.
§ 13. Wszelkie czynności i zachowania sprzeczne z niniejszym regulaminem, w związku z którymi
przepisy powszechnie obowiązujące przewidują odpowiedzialność, w tym – karną, wynikającą z
kodeksu wykroczeń i przepisów szczególnych, administrator cmentarza zgłaszać będzie odpowiednim
organom.
§ 14. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych określone są w zarządzeniu Prezydenta
Miasta Szczecin.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/606/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Regulamin Cmentarza Zachodniego

§ 1. 1. Administratorem Cmentarza Zachodniego jest jednostka budżetowa Gminy Miasto
Szczecin pn. „Zakład Usług Komunalnych”, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.
2. Biuro administratora cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00,
z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
§ 2. Bramy cmentarza otwarte są:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – od godz. 7:00 do 21:00,
2) w dniu 1 listopada – od godz. 7:00 do godz. 2:00,
3) w dniu 2 listopada – od godz. 7:00 do godz. 21:00.
4) w okresie od 3 listopada do 31 marca – od godz. 7:00 do 18:00.
§ 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym.
§ 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
§ 5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.
§ 6. Podmiot zajmujący się ochroną cmentarza upoważniony jest do kontrolowania, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz podmiotów
świadczących usługi i wykonujących roboty na terenie cmentarza.
§ 7. 1. Wszelkie roboty budowlane lub kamieniarskie na terenie cmentarza muszą być
wykonywane zgodnie z zasadami prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich, o których
mowa w załączniku nr 5 do uchwały.
2. Nagrobek lub inna forma zagospodarowania grobu nie może wykraczać poza wymiar
zakupionego miejsca.
3. Ustawianie tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych
elementów małej architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem
cmentarza i na podstawie pisemnej zgody na dokonanie tych czynności.
4. W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub zagospodarowania otoczenia grobu bez
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3, administrator cmentarza ma prawo zlikwidować ww. elementy.
§ 8. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) przebywania poza godzinami otwarcia,
2) niszczenia urządzeń cmentarnych i zieleni,
3) niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
4) wyrzucania odpadów, śmieci poza pojemniki do tego przeznaczone,
5) prowadzenia działalności handlowej bez zezwolenia administratora cmentarza,
6) akwizycji oraz umieszczania i rozkładania materiałów reklamowych,
7) żebractwa,
8) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych oraz psów
asystujących osobom niepełnosprawnym,
9) jazdy na motorowerach oraz przy użyciu sprzętu rekreacyjno-sportowego, z wyjątkiem rowerów,
10) mycia samochodów,
11) tarasowania dróg i przejść na kwaterach grzebalnych.
§ 9. 1. Wjazd na teren cmentarza pojazdami silnikowymi oraz pojazdami typu riksza jest
zabroniony z wyjątkiem posiadających przepustkę: karawanów, pojazdów zakładów pogrzebowych
oraz firm kamieniarskich wjeżdżających w celu dowozu sprzętu i materiałów potrzebnych do
wykonania robót.
2. Rodzaje przepustek określone zostały w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin.
§ 10. Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz
zastosowanie się do oznakowania przyjętego przez administratora cmentarza.
§ 11. 1. Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 20 lat.
2. Opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 20 lat zwaną dalej „opłatą
prolongacyjną” można uiścić nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania
dotychczasowej opłaty.
3. Uiszczenie opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest podstawą do dysponowania grobem przez
osobę opłacającą.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej miejsce przechodzi do dyspozycji
administratora cmentarza i może zostać użyte do ponownego chowania zwłok, na podstawie ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn.
zm.).
5. W sytuacji o której mowa w ust. 4, szczątki pochowane w grobie przechodzącym do dyspozycji
administratora cmentarza pozostają pochowane w tym samym miejscu i podlegają przełożeniu poniżej
nowego pochówku, a nagrobek i inne elementy podlegają likwidacji.
6. Wszelkie koszty związane z ponownym wykorzystaniem miejsca, o którym mowa w ust. 4
ponosi osoba zainteresowana dokonaniem pochówku w tym miejscu.
7. W razie braku możliwości dokonania pochówku w opłaconym miejscu, z powodu
konieczności zachowania niezbędnych stref ochronnych istniejącego drzewostanu i innych
nieprzewidzianych zdarzeń, administrator cmentarza zobowiązany jest do wyznaczenia innego miejsca
grzebalnego, w ramach uiszczonej opłaty, o której mowa w ust. 1 bądź opłaty prolongacyjnej.
8. Administrator cmentarza nie ma obowiązku informowania o upływie terminu, na który
uiszczono opłatę.
§ 12. Miejsce pochówku po ekshumacji z grobu ziemnego pozostaje do dyspozycji administratora
cmentarza, a osobie, która opłatę uiściła, na jej pisemny wniosek, zwraca się proporcjonalną część
wniesionej opłaty pomniejszoną o należność za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy.
§ 13. Wszelkie czynności i zachowania sprzeczne z niniejszym regulaminem, w związku z którymi
przepisy powszechnie obowiązujące przewidują odpowiedzialność, w tym – karną, wynikającą z
kodeksu wykroczeń i przepisów szczególnych, administrator cmentarza zgłaszać będzie odpowiednim
organom.
§ 14. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych określone są w zarządzeniu Prezydenta
Miasta Szczecin.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/606/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Regulamin cmentarzy komunalnych w Dąbiu, Zdrojach, Płoni, Wielgowie

§ 1. 1. Administratorem cmentarzy komunalnych w Dąbiu, Zdrojach, Płoni i Wielgowie, zwanych
dalej „cmentarzem”, jest jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin pn. „Zakład Usług
Komunalnych”, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.
2. Biuro administratora cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00,
z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
§ 2. Bramy cmentarza otwarte są:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – od godz. 7:00 do 21:00,
2) w dniu 1 listopada – od godz. 7:00 do godz. 2:00,
3) w dniu 2 listopada – od godz. 7:00 do godz. 21:00,
4) w okresie od 3 listopada do 31 marca – od godz. 7:00 do 18:00.
§ 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i
szacunku należnego zmarłym.
§ 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie cmentarzy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
§ 5. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.
§ 6. Administrator cmentarza upoważniony jest do kontrolowania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz podmiotów świadczących usługi i
wykonujących roboty na terenie cmentarza.
§ 7. 1. Wszelkie roboty budowlane lub kamieniarskie na terenie cmentarza muszą być
wykonywane zgodnie z zasadami prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich, o których
mowa w załączniku nr 5 do uchwały.
2. Nagrobek lub inna forma zagospodarowania grobu nie może wykraczać poza wymiar
zakupionego miejsca.
3. Ustawianie tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych
elementów małej architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem
cmentarza i na podstawie pisemnej zgody na dokonanie tych czynności.
4. W przypadku stwierdzenia ustawienia ławki lub zagospodarowania otoczenia grobu bez
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3, administrator cmentarza ma prawo zlikwidować ww. elementy.
§ 8. Na terenie cmentarza zabrania się:
1) przebywania poza godzinami otwarcia,
2) niszczenia urządzeń cmentarnych i zieleni,
3) niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
4) wyrzucania odpadów, śmieci poza pojemniki do tego przeznaczone,
5) prowadzenia działalności handlowej bez zezwolenia administratora cmentarza,
6) akwizycji oraz umieszczania i rozkładania materiałów reklamowych,
7) żebractwa,
8) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych oraz psów
asystujących osobom niepełnosprawnym,
9) jazdy na motorowerach oraz przy użyciu sprzętu rekreacyjno-sportowego, z wyjątkiem rowerów,
10) mycia samochodów,
11) tarasowania dróg i przejść na kwaterach grzebalnych.
§ 9. 1. Wjazd na teren cmentarza pojazdami silnikowymi oraz pojazdami typu riksza jest
zabroniony z wyjątkiem posiadających przepustkę: karawanów, pojazdów zakładów pogrzebowych
oraz firm kamieniarskich wjeżdżających w celu dowozu sprzętu i materiałów potrzebnych do
wykonania robót.
2. Rodzaje przepustek określone zostały w zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin.
§ 10. Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz
zastosowanie się do oznakowania przyjętego przez administratora cmentarza.
§ 11. 1. Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 20 lat.
2. Opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 20 lat zwaną dalej „opłatą
prolongacyjną” można uiścić nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu obowiązywania
dotychczasowej opłaty.
3. Uiszczenie opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest podstawą do dysponowania grobem przez
osobę opłacającą.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty prolongacyjnej miejsce przechodzi do dyspozycji
administratora cmentarza i może zostać użyte do ponownego chowania zwłok, na podstawie ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.).
5. W sytuacji o której mowa w ust. 4, szczątki pochowane w grobie przechodzącym do dyspozycji
administratora cmentarza pozostają pochowane w tym samym miejscu i podlegają przełożeniu poniżej
nowego pochówku, a nagrobek i inne elementy podlegają likwidacji.
6. Wszelkie koszty związane z ponownym wykorzystaniem miejsca, o którym mowa w ust. 4
ponosi osoba zainteresowana dokonaniem pochówku w tym miejscu.
7. W razie braku możliwości dokonania pochówku w opłaconym miejscu, z powodu
konieczności zachowania niezbędnych stref ochronnych istniejącego drzewostanu i innych
nieprzewidzianych zdarzeń, administrator cmentarza zobowiązany jest do wyznaczenia innego miejsca
grzebalnego, w ramach uiszczonej opłaty, o której mowa w ust. 1 bądź opłaty prolongacyjnej.
8. Administrator cmentarza nie ma obowiązku informowania o upływie terminu, na który
uiszczono opłatę.
§ 12. Miejsce pochówku po ekshumacji z grobu ziemnego pozostaje do dyspozycji administratora
cmentarza, a osobie, która opłatę uiściła, na jej pisemny wniosek, zwraca się proporcjonalną część
wniesionej opłaty pomniejszoną o należność za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy.
§ 13. Wszelkie czynności i zachowania sprzeczne z niniejszym regulaminem, w związku z którymi
przepisy powszechnie obowiązujące przewidują odpowiedzialność, w tym – karną, wynikającą z
kodeksu wykroczeń i przepisów szczególnych, administrator cmentarza zgłaszać będzie odpowiednim
organom.
§ 14. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych określone są w zarządzeniu Prezydenta
Miasta Szczecin.

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/606/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Regulamin Kwatery Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu Zachodnim

§ 1. 1. Pochowanie osób zasłużonych wobec Państwa Polskiego, społeczeństwa Miasta Szczecin
oraz regionu zachodniopomorskiego (dalej „osoby zasłużone”) na wydzielonych kwaterach dla osób
zasłużonych (dalej „kwatery zasłużonych”) następuje wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Szczecin,
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Z pisemnym wnioskiem o pochówek określony w ust. 1 mogą wystąpić:
1) organy państwowe, samorządowe, środowiska społeczne lub zawodowe,
2) osoby fizyczne, za pośrednictwem organizacji samorządowych, środowisk społecznych lub
zawodowych.
§ 2. Administrator cmentarza rozpatruje wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2, biorąc pod uwagę:
1) zasługi osoby zmarłej dla Państwa Polskiego, Miasta Szczecin lub regionu
zachodniopomorskiego,
2) nadane osobie zmarłej odznaczenia państwowe,
3) udział osoby zmarłej w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość i niezależność Polski,
4) wszelkie inne udokumentowane zasługi, wyróżnienia honorowe, branżowe itp. osoby zmarłej.
§ 3. Do wniosku, o których mowa w § 1 ust. 2 załącza się dokumenty potwierdzające okoliczności
wskazane w § 2, a także wszelkie inne okoliczności uzasadniające dokonanie pochówku w Kwaterze
Zasłużonych oraz oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 3 regulaminu.
§ 4. Prezydent wydaje zgodę, w formie pisemnej, po uprzedniej rekomendacji i pozytywnym
rozpatrzeniu przez administratora cmentarza wniosku o pochówek na Kwaterze Zasłużonych.
§ 5. 1. Na Kwaterze Zasłużonych istnieje możliwość dochowania tylko współmałżonka osoby
zasłużonej.
2. Pozostali członkowie rodziny osoby zasłużonej mogą zostać pochowani na Kwaterze
Zasłużonych po spełnieniu kryteriów zawartych w § 2 i uzyskaniu zgody w trybie określonym w § 4.
§ 6. Na Cmentarzu Zachodnim znajduje się wydzielona kwatera dla osób zasłużonych
przeznaczona do pochówków tradycyjnych i pochówków urnowych.
§ 7. 1. Na Cmentarzu Centralnym formą nagrobków jest płyta leżąca i płyta pionowa.
2. Na Cmentarzu Zachodnim nagrobki na kwaterze ziemnej mają być wykonane z granitu
„Impala” o wymiarach płyty pionowej 80 cm szerokości i 60 cm wysokości oraz płyty leżącej 80 cm
szerokości i 180 cm długości.
3. Przed otrzymaniem zgody na pochowanie na Kwaterze Zasłużonych, wnioskodawca składa
oświadczenie, że nagrobek będzie spełniał wymogi określone w ust. 1 i ust. 2.

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/606/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zasady prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich oraz świadczenia usług
pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie

I. Zasady prowadzenia robót budowlanych lub kamieniarskich

§ 1. Przez roboty budowlane lub kamieniarskie wykonywane na cmentarzach komunalnych
rozumie się w szczególności:
1) budowę grobu murowanego,
2) ustawianie nagrobka,
3) renowację nagrobka,
4) wykonywanie wylewki wokół grobu,
5) drobne prace kamieniarskie, takie jak:
a) zdjęcie i osadzenie akcesoriów (wazon, lampa, krzyż, fotografia, tablica),
b) wykucie i odnowienie liter,
c) uzupełnianie spoin.
§ 2. 1. Roboty budowlane lub kamieniarskie mogą być wykonywane po uzyskaniu pisemnego
zezwolenia wydanego przez administratora cmentarza i wniesieniu stosownych opłat, wynikających
z zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Zezwolenie wydaje się wyłączenie na roboty na miejscach, za które uregulowane są
obowiązujące opłaty.
§ 3. Roboty budowlane lub kamieniarskie mogą być prowadzone po uprzednim przekazaniu
wykonawcy robót terenu przez administratora cmentarza, a w przypadku grobu murowanego - po
wytyczeniu przez administratora cmentarza miejsca pod budowę.
2. Przed przekazaniem terenu wykonawca robót zobowiązany jest do dostarczenia projektu
nagrobka z naniesionymi wymiarami. Przed rozpoczęciem robót budowlanych lub kamieniarskich
projekt musi zostać zatwierdzony przez administratora cmentarza.
§ 4. Wykonawca robót zobowiązany jest do okazania zezwolenia ochronie cmentarza oraz na
każde żądanie administratora cmentarza.
§ 5. Roboty mogą być prowadzone wyłącznie w dniach i godzinach urzędowania administratora
cmentarza tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
§ 6. 1. Przystępując do robót wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. W szczególności wykonawca robót zobowiązany jest do:
1) ustawienia tablicy informacyjnej zawierającej imię, nazwisko i adres wykonawcy robót,
2) ustawienia tablic ostrzegawczych, np. "Uwaga - głębokie wykopy" oraz zabezpieczenia wykopu
biało-czerwoną taśmą.
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych lub kamieniarskich wykonawca zobowiązany jest do
zachowania należytego porządku wokół miejsca robót, a w szczególności:
1) odkładania urobku na maty lub folie rozłożone wokół grobu,
2) zabezpieczenia przed zabrudzeniem i zniszczeniem grobów sąsiednich,
3) usuwania na bieżąco odpadów powstałych w trakcie robót oraz ich wywozu poza teren cmentarza,
zagospodarowania odpadów w sposób określony przepisami prawa.
§ 7. Zakazuje się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na
alejkach cmentarza, bez zabezpieczeń np. w postaci folii, blachy, papy itp.
§ 8. Niedozwolone jest składowanie na terenie cmentarza odpadów betonowych, elementów
kamiennych, ziemi i innych pozostałości po wykonanych robotach.
§ 9. 1. Zakończenie budowy grobu murowanego powinno nastąpić w terminie miesiąca od daty
wydania zezwolenia i zostać potwierdzone protokołem odbioru. Po upływie terminu wskazanego
w zdaniu pierwszym kontynuowanie robót wymaga uzyskania ponownego zezwolenia administratora
cmentarza.
2. Po zakończeniu montażu nagrobka wykonawca robót ma obowiązek zgłosić zakończenie
realizacji robót administratorowi cmentarza.
§ 10. Po wykonaniu robót wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu i doprowadzenia go
do stanu pierwotnego, wraz z naprawieniem ewentualnych szkód powstałych w trakcie robót.
§ 11. 1. Niedozwolone jest tarasowanie przejazdów i parkowanie pojazdów na pasach zieleni.
W przypadku braku możliwości zaparkowania w pobliżu miejsca wykonywania robót, należy rozładować
przywiezione materiały i ustawić pojazd w miejscu, gdzie nie będzie zawadzał innym użytkownikom
cmentarza.
2. Zabrania się wykonawcom robót wjazdu na teren pól grzebalnych.
§ 12. 1. Roboty na terenie cmentarza powinny być wykonywane w sposób nie zakłócający
spokoju, powagi miejsca oraz nie powinny kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty należy wstrzymać do czasu
zakończenia ceremonii pogrzebowej.
2. Administrator cmentarza ma prawo przerwać prowadzenie robót, jeżeli stwierdzi naruszenie
niniejszych zasad.

II. Zasady świadczenia usług pogrzebowych

§ 13. Usługi pogrzebowe na terenie cmentarza mogą być wykonywane po uzyskaniu pisemnego
zezwolenia wydanego przez administratora cmentarza i wniesieniu stosownych opłat, wynikających
z zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.
§ 14. W celu uzyskania zgody na przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu, wymagane jest
złożenie niezbędnych do tego celu dokumentów określonych przepisami prawa oraz uzgodnienie
z administratorem cmentarza daty, godziny i miejsca planowanego pochówku.
§ 15. Formalności i opłaty związane z pochówkiem organizator pogrzebu zobowiązany jest
dokonać do godz. 12:00 dnia poprzedzającego pogrzeb.
§ 16. W przypadku niedopełnienia formalności (brak kompletu dokumentów, potwierdzenia
dokonanych opłat) przez organizatora pogrzebu, administrator cmentarza może wstrzymać ceremonię
pogrzebową i ustalić z organizatorem inny termin pogrzebu.
§ 17. Kopanie grobu może odbywać się nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym pogrzeb.
§ 18. Przy wykonywaniu prac związanych z kopaniem grobu należy przestrzegać zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, zachować należyty porządek oraz zabezpieczyć miejsce pod
pochówek, w szczególności poprzez:
1) odkładanie urobku na maty lub folie rozłożone wokół grobu,
2) zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem grobów sąsiednich,
3) zabezpieczenia wykopu biało-czerwoną taśmą i ustawienia tablic ostrzegawczych,
4) wywozu wytworzonych odpadów poza teren cmentarza i ich zagospodarowanie w sposób
określony przepisami prawa.
§ 19. Zabrania się organizatorowi pogrzebu wjeżdżania pojazdami na teren pól grzebalnych.
§ 20. Nagrobki lub inne elementy zagospodarowania grobów zdemontowane do pochówku
i przeznaczone do utylizacji należy wywieźć z terenu cmentarza najpóźniej w dniu pochówku.
§ 21. Szczegóły organizacyjne dotyczące świadczenia usług pogrzebowych na terenie cmentarza
administrator cmentarza ustali z przedsiębiorcami świadczącymi usługi pogrzebowe.
§ 22. Wjazd na teren cmentarza może nastąpić tylko po okazaniu pracownikom ochrony
pisemnego zezwolenia na prowadzenie usług i przepustki na wjazd dla danego rodzaju pojazdu.
§ 23. Czynności polegające na przygotowaniu miejsca do pochówku mogą być wykonywane w
dniach i godzinach urzędowania administratora cmentarza tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do
15:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
§ 24. Wykonywanie czynności polegających na przygotowaniu miejsca do pochówku nie może
zakłócać spokoju, powagi miejsca lub kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. W
przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym
należy wstrzymać do czasu zakończenia ceremonii pogrzebowej.
§ 25. Administrator cmentarza ma prawo przerwać czynności wykonywane na cmentarzu przez
organizatora pogrzebu, jeżeli stwierdzi naruszenie niniejszych zasad.

III. Postanowienia końcowe

§ 26. Za nieprzestrzeganie niniejszych zasad przez przedsiębiorców wykonujących roboty
budowlane lub kamieniarskie oraz świadczących usługi pogrzebowe administrator cmentarza ma
prawo odmówić wjazdu na teren cmentarza.
§ 27. Wszelkie czynności i zachowania sprzeczne z niniejszymi zasadami, w związku z którymi
przepisy powszechnie obowiązujące przewidują odpowiedzialność, w tym – karną, wynikającą
z kodeksu wykroczeń i przepisów szczególnych, administrator cmentarza zgłaszać będzie odpowiednim
organom.